The NPC Standing Committee to determine the Liaoning 45 National People’s Congress for canvassing vo-www.yn111.net

The NPC Standing Committee to determine the Liaoning 45 National People’s Congress for canvassing bribery election invalid – Beijing, Xinhua news agency, Beijing in September 13, 13 pm on the closing of the twelve session of the twenty-third NPC Standing Committee meeting to vote on the Liaoning Provincial People’s Congress elected part of the twelve National People’s Congress election invalid report identified 45 National National People’s Congress for canvassing votes elected invalid. According to the notice of the NPC Standing Committee, the 45 National People’s Congress election invalid: Wang Wenliang, Wang Zhanzhu, Yu, Wang Shoubin, Wang Baojun, Wang Chuncheng, Fang Wei, Bao Zichen, Zhu Jingli, Liu Yunwen, Qu Baoxue, Liu Zhixu, Liu Qinglian (female), Liu Fuxiang, Sun Shoukuan, Li Yuhuan, Qi mu (female), Li Dongqi, Li Haiyang, Yang Min (female), He Zhuosheng, Leng Shengjun, Song Shuxin, Zhang Wencheng, Zhang Yukun (female), Zhang Zhanyu, Zhang Guojun, Zhang Surong, Zhang Zhenyong (female), Zhang Xiaofang (female), Zhang Tiehan, Liu Changqing, Jiang Xiuyun, Jin Zhanzhong (female), Yao Tingcai, Geng Hongchen, Gao Baoyu, Guo Guanghua, Chang Wei (female), Han, Hui Kai, Xie Wenyan, Youbo Tan Wenhua, Yan Fulong, Wei Lidong. The National People’s Congress and local people’s congresses at all levels of the electoral law fifty-seventh, with money or other property on behalf of bribery, the election invalid. The NPC Standing Committee on the qualification examination that, of the 45 National People’s Congress in violation of the relevant provisions of the electoral law, was elected to the illegal act, shall be determined by the Standing Committee of National People’s Congress election invalid. Up to now, the twelve National People’s Congress on behalf of the real people of the 2894.相关的主题文章:

This entry was posted in Technology. Bookmark the permalink.

Comments are closed.